02855-9695599 info@kyoto-voerde.de
Tako Yaki, Oktopusbällchen

 

124

Zusatzstoffe: A, B